0229-274306 Mobiel:06-54301402 info@uwbedrijfshulpverlener.nl

Voorwaarden

Algemene voorwaarden Atlantic Duik & BHV Centrum,  tevens handelend onder de naam Atlantic uw bedrijfshulpverlener

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Atlantic Duik & BHV Centrum: het Duik & BHV Centrum waar een klant producten of diensten afneemt, geregistreerd onder nummer:36048998 bij de Kamer van Koophandel.
 2. Staf: alle personen die in opdracht van Atlantic Duik & BHV Centrum werkzaamheden verrichten, al dan niet op basis van overeenkomst.
 3. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst is aangegaan met Atlantic Duik & BHV Centrum inzake het afnemen of leveren van producten of diensten
 4. Cursist: de natuurlijke persoon die een opleiding volgt, gegeven door Atlantic Duik & BHV Centrum
 5. Overeenkomst: mondelinge of schriftelijke overeenstemming tussen een klant en Atlantic Duik & BHV Centrum over respectievelijk het afnemen dan wel het leveren van producten of diensten
 6. Producten en diensten: alle producten en diensten geleverd door Atlantic Duik & BHV Centrum, zijnde maar niet uitsluitend introductieduiken, duikcursussen, EHBO, verhuur en verkoop van materialen

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Atlantic Duik & BHV Centrum.
 2. Atlantic Duik & BHV Centrum heeft het recht de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen, welke wijzigingen ook gelden ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten. Atlantic Duik & BHV Centrum zal daarbij de redelijke belangen van de klanten in acht nemen.
 3. De wijzigingen treden in werking dertig dagen na bekendmaking daarvan door Atlantic Duik & BHV Centrum op haar website of via andere kanalen, danwel op de datum die genoemd wordt in de bekendmaking.
 4. Indien een klant een wijziging in de algemene voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft de klant het recht de door hem of haar gesloten overeenkomst op te zeggen met ingang van de datum waarop de gewijzigde voorwaarden in werking treden. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.
 5. Blijft een klant gebruik maken van de producten of diensten van Atlantic Duik & BHV Centrum nadat de gewijzigde algemene voorwaarden in werking zijn getreden, dan wordt de klant geacht de gewijzigde voorwaarden te hebben geaccepteerd en blijft de overeenkomst van kracht.

Artikel 3 – Algemeen

 1. Alle personen die klant danwel bezoeker zijn van Atlantic Duik & BHV Centrum of door haar georganiseerde activiteiten, zijn gebonden aan het huishoudelijk reglement van Atlantic Duik & BHV Centrum.
 2. Instructeurs zijn gemachtigd klanten danwel bezoekers van Atlantic Duik & BHV Centrum aanwijzingen te geven op het gebied van de gang van zaken binnen het duikcentrum danwel de veiligheid.
 3. Alle personen die klant danwel bezoeker zijn van Atlantic Duik & BHV Centrum of door haar georganiseerde activiteiten, zijn verplicht aanwijzingen van het duikcentrum danwel haar instructeurs op te volgen. Brengen klanten en/of bezoekers zich moedwillig in gevaarlijke omstandigheden en/of volgen zij aanwijzingen van het duikcentrum cq instructeurs niet op waardoor een gevaarlijke situatie kan ontstaan, dan behoudt Atlantic Duik & BHV Centrum zich het recht voor deze klant of bezoeker de toegang tot het duikcentrum te weigeren.

 Artikel 4 – Totstandkoming overeenkomst

 1. De overeenkomt tussen de klant en Atlantic Duik & BHV Centrum kan op verschillende manieren tot stand komen:
 2. mondeling in persoon of per telefoon met de eigenaar of vertegenwoordiger van het duikcentrum. In dit geval zal altijd een schriftelijke bevestiging volgen.
 3. per e-mail
 4. aanmelding via de website

Artikel 5 – Deelname cursus

 1. Deelname aan een cursus door een cursist is pas definitief als:
 2. Cursist een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen van zijn/ haar deelname aan de cursus.
 3. Het in de offerte afgesproken aanbetaling van de cursusgelden is voldaan. Indien het volledige bedrag niet is voldaan binnen de afgesproken termijn  heeft Atlantic Duik & BHV Centrum het recht de bij de training behorende certificaten ter bewijs van deelname niet uit te reiken.
 4. De cursist bij aanvang van de cursus geen medische problemen heeft.
 5. Cursist verplicht zich op het moment van vastlegging om zich aan de afgesproken cursus  data te houden.
 6. Bij ziekte mag de cursist door iemand anders vervangen worden zonder extra kosten of kan in overleg uitgeweken worden naar een andere cursusdag. De afgesproken betalingsverplichting blijft van kracht  op de oorspronkelijke gemaakte reservering
 7. Indien een cursist zonder bericht vooraf te laat of helemaal niet komt opdagen, behoudt Atlantic Duik & BHV Centrum zich het recht voor de cursist voor verdere deelname aan de cursus uit te sluiten of de gemaakte kosten in rekening te brengen. De hoogte van deze kosten wordt bepaald door Atlantic Duik & BHV Centrum.

Artikel 8 – Betalings en annuleringsvoorwaarden 

 1. Na akkoord van de besproken offerte dient binnen 1 week de aanbetaling van 25% te worden voldaan. Uiterlijk 1 week na afloop van de training dient de restantbetaling voldaan te zijn.

1.A Bij aankopen in de webshop op voorraad: algehele directe betaling tenzij anders afgesproken. Bij aankopen die besteld dienen te worden algehele betaling binnen 7 dagen na goedkeuring offerte.

 1. Bij annulering van een overeenkomst zal volgens de volgende staffel annuleringskosten in rekening gebracht worden door Atlantic Duik & BHV Centrum aan de klant: 
 1. Minimaal 4 weken voor aanvang: Geen annuleringskosten 
 1. Tussen 1 en 4 weken voor aanvang: 25% van het factuurbedrag
 2. Maximaal 1 week voor aanvang: 50% van het factuurbedrag
 3. Vanaf 48 uur van te voren 100% van het factuurbedrag
 1. Annulering dient altijd schriftelijk te worden bevestigd
 2. Annuleringen op basis van medische gronden, psychische gronden en op eigen verzoek vallen onder dit artikel en vallen niet onder overmacht.
 3. Indien een cursist na de start van een cursus deze voortijdig wenst te beëindigen en er geen sprake is van overmacht, zal er geen restitutie van gedane betalingen plaatsvinden.
 4. Indien een cursist na de start van een cursus deze voortijdig wenst te beëindigen en er is wel sprake van overmacht, zal er restitutie plaatsvinden van gedane betalingen voor ten hoogste een bedrag dat in redelijke verhouding staat tot het deel van de cursus dat niet meer gevolgd zal worden, met uitzondering van de bedragen die verband houden met verstrekte cursusmaterialen.
 5. Indien een cursist zonder bericht niet verschijnt op de afgesproken cursusdagen, dan zal er geen restitutie van cursusgeld plaatsvinden.
 6. Wanneer achteraf geen deel wordt genomen aan de cursus waarvoor men zich heeft opgegeven, kan geen restitutie van de aanbetaling plaatsvinden.
 7. Eventuele terugbetalingen door Atlantic Duik & BHV Centrum worden binnen 14 dagen na ontstaan van de terugbetalingsverplichting voldaan

Artikel 9 – Overmacht

 1. Atlantic Duik & BHV Centrum verplicht zich tot het leveren van de overeengekomen goederen en/of diensten tenzij er sprake is van overmacht.
 2. Er is sprake van overmacht tot nakoming van de overeenkomst door Atlantic Duik & BHV Centrum indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de macht van Atlantic Duik & BHV Centrum.
 3. Atlantic Duik & BHV Centrum verplicht zich tot het eenmalig bieden van alternatieve opleidingsdagen, lessen of levering zodra deze in het geval van overmacht geen doorgang konden vinden.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

 1. Atlantic Duik & BHV Centrum  zal haar verplichtingen jegens haar wederpartij naar beste weten en kunnen tot uitvoering brengen en is gerechtigd bij en voor de uitvoering van een dienst derden (waaronder leveranciers) in te schakelen.
 2. Indien een klant op enigerlei wijze schade oploopt ten gevolge van overlijden, lichamelijk of geestelijk letsel, ongevallen, kwetsing, verlies of diefstal en materieel verlies tijdens of ten gevolge van de activiteit(en) dan kan Atlantic Duik & BHV Centrum niet aansprakelijk worden gesteld, tenzij dit aan grove schuld van Atlantic Duik & BHV Centrum te wijten valt.
 3. Atlantic Duik & BHV Centrum kan niet aansprakelijk worden gesteld voor handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Atlantic Duik & BHV Centrum en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan kunnen worden toegerekend.
 4. Atlantic Duik & BHV Centrum kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kosten, schade en interesten welke ontstaan door daden of nalatigheid van de klant.
 5. Atlantic Duik & BHV Centrum is nimmer aansprakelijk voor beschadiging, diefstal, verduistering, vermissing of verwisseling van door klanten of bezoekers meegebrachte zaken.

 

Artikel 11 – Relatiebestand

 1. De klant geeft toestemming om naam, adresgegevens en overige relevante gegevens op te nemen in het relatiebestand van Atlantic Duik & BHV Centrum, teneinde te worden gebruikt om dezen onder meer te informeren over cursussen/opleidingen/trainingen en voor doeleinden van persoonlijke ontwikkeling.
 2. Op eerste verzoek van klant worden adresgegevens als in lid 1 bedoeld uit het relatiebestand verwijderd, behalve indien:
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van de betrokkene en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst en/of
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de opdrachtnemer of van een derde aan wie de gegevens zijn verstrekt, tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert.

Artikel 12 – Geheimhouding

 1. Alle informatie, persoonlijk danwel zakelijk, die Atlantic Duik & BHV Centrum of de in haar opdracht werkzaam zijnde personen tijdens de uitoefening van hun werkzaamheden ter ore komt, wordt gezien en behandeld als strikt vertrouwelijk.
 2. Op bovenstaand artikel wordt alleen uitzondering gemaakt overeenkomstig de inhoud van artikel 12 of als er sprake is van wettelijke meldingsplicht.

Artikel 13 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover afwijking van competentieregels is toegestaan, zullen geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter te Alkmaar, tenzij opdrachtnemer als vorderende partij ervoor kiest de zaak voor te leggen aan de volgens de wettelijke competentieregels bevoegde rechter.